فهرست خدمات واحد میکروسکوپ

میکروسکوپ الکترونی عبوری

(TEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی (مرکز تحقیقات مواد)

(SEM)

میکروسکوپ استریو مانیتورینگ

 

میکروسکوپ مانیتورینگ

 

 

 

امکانات واحد آماده سازی

  • اولترامیکروتوم
  • چاقوساز
  • میکروسکوپ اینورت
  • تریمر
  • دستگاه برش نمونه (تیغه الماس)
  • اولتراسونیک پروب دار
  • حمام التراسونیک

آون خلاء