فهرست خدمات واحد آنالیز حرارتی

دستگاه آنالیز حرارتی همزمان

(STA)

دستگاه آنالیز حرارتی تحت فشار

(HP-DSC)

دستگاه تعیین ضریب انبساط طولی

(DIL)

دستگاه آنالیز مکانیکی و دینامیکی

(DMA)

دستگاه طیف سنج جرمی چهار قطبی (هنوز راه اندازی نشده است)

(QMS)