فهرست خدمات واحد آنالیز عنصری

دستگاه طیف سنج جذب اتمی 

(AAS)

دستگاه پلاسمای جفت شده القایی 

(ICP)

دستگاه آنالیز عنصری 

(CHNOS)

دستگاه پراش پرتو ایکس (مرکز تحقیقات مواد)

(XRD)