کتاب رویداد عرضه و تقاضای نیازهای نوآورانه و فناورانه وزارت نفت