اطلاعیه

دانشجویان غیر ایرانی که پذیرفته شده اند و مدارک خود را در سامانه گلستان بارگزاری کرده اند، درس بسندگی فارسی برای آنها انتخاب شده است. در صورتی که تا پایان دی ماه شهریه پرداخت کنند، شهریه آنها برای ترم بهمن ماه لحاظ می شود، در غیر اینصورت پذیرش آنها لغو می گردد.

تمام دانشجویانی که در ترم جاری درس بسندگی زبان فارسی را می گذرانند و شهریه پرداخت کرده اند، می توانند گواهی اشتغال به تحصیل دریافت کنند و شهریه پرداخت شده برای ترم آینده منظور می گردد.

دفتر همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه  


اطلاعیه ثبت نام دانشجویان غیر ایرانی برای ترم بهاره 1400

ثبت نام برای ترم بهاره سال 1400 از تاریخ 1400/10/25 به مدت ده روز، آغاز می گردد.

متقاضیان می توانند مدارک خود را از طریق پورتال دانشگاه که متعاقبا" معرفی می شود، بارگذاری کنند.

دفتر همکاری های علمی و بین الملل دانشگاه


در لیست زیر اسامی دانشجویانی که کد رهگیری ندارند مشخص شده است لطفا برای ارسال نامه پذیرش دو ستون مشخص شده در این فرم که مربوط به کد رهگیری و شماره گذرنامه است را تکمیل کرده و ارسال نمایید تا نامه پذیرش صادر گردد.

لیست دانشجویان


دانشجویان خارجی پذیرفته شده در سال 1400


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

حنین محمد عباس

کارشناسی ارشد حسابداری

2

زهرا نشمی نایف

کارشناسی ارشد حسابداری

3

ریام سعد حسین النصیری

کارشناسی ارشد حسابداری

4

نور ستار جبار البوسالم

کارشناسی ارشد حسابداری

5

حسین عباس علاوی السلیماوی

کارشناسی ارشد حسابداری

6

محمد باسم ناصر

کارشناسی ارشد حسابداری

7

کرار حسین حسن

کارشناسی ارشد حسابداری

8

محمد فاضل صکبان

کارشناسی ارشد حسابداری

9

زین العابدین شمخی جبر عبود

کارشناسی ارشد حسابداری

10

محمود طاغوت زباله

کارشناسی ارشد حسابداری

11

عمار عماد خلف حلبوش

کارشناسی ارشد حسابداری

12

ضیاء عبدالکریم قاسم

کارشناسی ارشد حسابداری

13

ولید خالدخضر

کارشناسی ارشد زمین شناسی-تکتونیک

14

احمد عواد خلف

کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه نگاری و فسیل شناسی

15

حازم ناظم عبد جندیل

کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

16

عدنان محمود احمد

کارشناسی ارشد اقتصاد

17

سمیر جواد نجم

کارشناسی ارشد اقتصاد

18

جاسم محمد

کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی

19

حسین راهی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

20

عباس کاظم فلیح الکعبی

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

21

مهند عبد جسام

دکتری اقتصاد(پژوهش محور)

22

سجاد باسل کنیش

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

23

سهی علی عبدالحسن

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

24

محمد حیدر هادی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

25

مهند رافع سلیم

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

26

میسر محمد بشیرجاسم

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

27

خلیل ابراهیم صالح

کارشناسی ارشد نرم افزار

28

ظیغم جبار احمد

کارشناسی ارشد نرم افزار

29

عادل عبدالعظیم صبری

کارشناسی ارشد نرم افزار

30

علی قاسم مهدی خزرجی

کارشناسی ارشد نرم افزار

31

غفران وسام جاسم

کارشناسی ارشد نرم افزار

32

دعاء عامریونس السامرائی

کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

33

انور جمعه نعیم علیوی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

34

عمارحقی اسماعیل

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

35

بشار عبدالامیر رزاق

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

36

علی عدنان حسونی

دکتری زراعت

37

زین العابدین خلف هاشم

دکتری زراعت

38

زهرا نوری حمید ناهی

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

39

جواد کاظم عبد نافعی

کارشناسی ارشد باغبانی

40

حسین محسن حبیب

دکتری حشره شناسی (امسال پذیرش ندارد)

41

رفاء کاطع ناصر اللامی

کارشناسی ارشد باغبانی

42

علی اسماعیل مهیدی الدلفی

کارشناسی ارشد علوم دامی

43

ماجد حمیدی منادی عبوده

دکتری آبیاری

44

معتز محمد علی رزاق

دکتری ماشین آلات کشاورزی

 

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

حسن عباس عبید

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

2

حسین علوان حسن

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

3

علی صالع مطشر

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

4

علی کامل کطافه

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

5

محمد باسم شری

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

6

حسین فلاح حسن

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

7

مرتضی کاظم حسن

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

8

علی عباس دیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

9

مروان رضا عباس

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

10

طارق خنجرحامد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی) به صورت مجازی (

11

حسن جاسم کاظم

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی) به صورت مجازی (

12

محمدرضا محمد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

13

عمارمحمد جاسم

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

14

عادل جواد کاظم

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

15

احمد هاشم عبدالخضر

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

16

ساجده محمد حسن محسن

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بازاریابی

17

عمار موسی بدری

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

18

ضرغام حسین صدام

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

19

یاسر طاهر هزاع

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

20

علی احسان علیوی

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

21

حیدر کتاب سعید

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

22

عباس مکی محمد

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

23

عباس مطرخشاف

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

24

علاء کریم عوده

کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار

25

سعود سرمد عبدالعزیز الغانمی

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

26

قاسم مکی عزیز عزیز

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

 

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

محمد قاسم کسار

کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل

2

باسم صباح مخیلف

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

3

حمزه کاظم حسن

دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش طراحی کابردی (پژوهش محور)

4

قاسم کاظم سلمان

دکتری رشته مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی (پژوهش محور)

5

صفاء عبدالامیر محمد الحسناوی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

6

عامر جواد کاظم

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

7

مهند صالح محمد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

8

احمدوسام ثامر

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

9

عمادجاسم کرم القمشانی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

10

کاظم حسین صکبان الخفاجی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

11

ماهر منذر اسطیفان

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

12

مرتضی رضا عباس

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

13

حیدرعباس عبد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

14

امیرحسین محمود

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

15

حیدر حمید حسین

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

16

لوی مهدی عزیز المنصراوی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش بهره برداری

17

ام البنین رشید کاظم الیاسین

کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش بهره برداری

18

مصطفی مسلم صالح

کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش مخزن

19

وعد عدنان متی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت

20

سیف محمد عبید الطریمشی

کارشناسی ارشد مهندسی نفت گرایش بهره برداری

 

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

ایناس سامی صبار

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

2

فرج محمد ذیاب عبدالمکدمی

کارشناسی ارشد عمران

3

واثق محمود عبدالله الرماحی

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

4

علی فرعون یوسف

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

5

رامی نعیم راشد

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

6

علی ناصر حسین سلامی

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

7

کرار رعد عمران عوینه

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

8

وسام طالب کاظم الیاسری

کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه

9

نضال مالک محسن الحمیداوی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

 

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

دعا عامر یونس

کارشناسی ارشد مهندسی برق-مخابرات

2

احمد غیاض عیدان

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

3

سیف علی حمید

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

4

حسن وهاب سلطان

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

5

روی محسن مسیر

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

6

ریام وادی حسن

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

7

سیف والی دافی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

8

عقیل سعد حلاوی غریباوی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

9

علاء ضیاع جبار

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

10

علی ابراهیم دعیر

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

11

علی تحسین رسول

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

12

علی موسی جعفر

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

13

عمار عبدالکریم عبود

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

14

قیس شاکر ناهی

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

15

مصطفی هادی فدعوس الشمری

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

16

علی قاسم دخیل

کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی

17

ابراهیم محمد صافی

دکتری آسیب شناسی ورزشی

18

ابراهیم مصعب

دکتری آسیب شناسی ورزشی

19

زینب ابراهیم عبدالامر

دکتری آسیب شناسی ورزشی

20

غسان عامر عبدالرزاق

دکتری آسیب شناسی ورزشی

21

محمد بحر الخفاجی

دکتری آسیب شناسی ورزشی

22

اثیر عبدالکریم عباس

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

23

ایمن عبد علی عبدالامیر

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

24

بها احسان محمد

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

25

حاتم کریم کاطع

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

26

صاحب شریف عدای

کارشناسی ارشد آسیب شناسی ورزشی

27

اسما حسن حمادی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

28

زینب نعمه عزوز

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

29

سرور عادل فلیح الجریاوی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

30

عطور کرم عزیز

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

31

حسین علیوی هادی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

32

الاء داخل سلمان القرغولی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

33

اسلام غنی علی المرعی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

34

مهند ضیاء عبد

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

35

نورالهدی فاضل عبدالعباس شناری

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

36

عبدالرضا کریم محمد المصلحی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

37

حسن عبدالستار محمود محمود

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

38

شیبا عظیمی(افغانی)

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

39

استبرق عبدالزهره شبیر الحلفی

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

40

علیاء جلیل محمد

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

41

بتول جنیب سعدون

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

42

علی جبار رحیم بلکت

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

43

حسن علی کاظم الجوازری

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

44

لیث خلیل ابراهیم

کارشناسی ارشد مخاطرات محیطی

45

حسام محمد خضیر

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین

46

حیدر کریم حمزه

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین

47

حیدر هاشم عبدالواحد

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین

48

عبدالرزاق محمدرضا عباس

کارشناسی ارشد آمایش سرزمین

49

احمد عبید سلومی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

50

سرمد ساجد متعب

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

51

عبدالعزیز حافظ شلاکه

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

52

علا کاظم حسین

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

53

فرحان جاسم حسین الشبانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

54

علی عامر حنون العبدی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

55

ایناس ناجی ماجد کنانی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

56

محمد خلیل رفعت

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش محیط زیست

57

محمد عتابی

دکتری مهندسی شیمی گرایش بیوتکنولوژی

58

محمد سعود المصلح

کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند

59

زینب حسن علوی

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

حسین سعید حسین

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

2

زهرا زید طالب

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

3

شیرین حسن مشری

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

4

طیبه رزاق باقر

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

5

زهراء عباس حطاب

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

6

فاطمه کریم حلو

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

7

رغده عباس یوسف

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

8

عباس عبدالرضا علوان الابراهیمی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

9

شیما غالی حمود

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

10

غانم کاطع حمزه

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

11

یسری جبار غانم الموسوی

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

12

ندی علی عمران

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

13

رامی حمید عباس

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

14

عبدالرحمن علا صالح

کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی

15

محمد موسی عجه

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

16

سرمد محمد احمد

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

17

کرار کریم بدن

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

18

اکتفا علی حسن الصیادی

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

19

حسین علی عبد الکوفی

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

20

لقا صفا رزاق

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

21

منیر ابراهیم منصور المرخی

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

22

ناصر حمید ناصر

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

23

فرح سلام علی

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

24

قحطان عبید لفته

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

25

عادل محمدموسی

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

26

امجد سعد مجید

دکتری آسیب شناسی ورزشی

27

زینب علی عبد

کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی

 

 


توجه: در مواردی که اولویت تعیین رشته اول و دوم مشخص شده، لطفا" رشته را انتخاب و اعلام کنید.

ردیف نام ونام خانوادگی مقطع تحصیلی (فارغ التحصیل) مقطع تحصیلی درخواستی گرایش درخواست شده گرایش قابل پذیرش 1 گرایش قابل پذیرش 2
1 علی مالک عبد کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی   فیزیولوژی جانوری
2 ولیدعلیوی محیسن کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی   فیزیولوژی جانوری
3 سلام حسام صبری کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی   فیزیولوژی جانوری
4 فاطمه یوسف کطان الغانمی کارشناسی ارشد دکتری جانوری فیزیولوژی جانوری  
5 انسام رحیم محمود کارشناسی ارشد دکتری دکتری بیولوژی فیزیولوژی جانوری  
6 ایهاب رسمی حسن کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک (دکترای پژوهشی محور زیست شناسی سلولی مولکول به زبان انگلیسی)   فیزیولوژی جانوری
7 ضحی کاظم نجم کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک   فیزیولوژی جانوری
8 عبیر طالب الجاری علی کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک    
9 مجتبی فاضل عباس کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک   فیزیولوژی جانوری
10 محسن عبد الخضر مهدی کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک    
11 محمد دوهان عیم کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک    
12 نداء طه یاسین  کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   فیزیولوژی جانوری
13 الاء عبدالزهره کاظم الشرمانی کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک   فیزیولوژی جانوری
14 علی عبدالمهدی محمد  کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک   فیزیولوژی جانوری
15 اسامه عطای رزاق کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک   فیزیولوژی جانوری
16 حسین خلف سلمان کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک   فیزیولوژی جانوری
17 حسین مجید عواد کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک   فیزیولوژی جانوری
18 عباس صالح مهدی کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک    
19 زینب ناجی نعمه کارشناسی ارشد دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   فیزیولوژی جانوری
20 عمار مالک عطیه کارشناسی ارشد دکتری  بیوشیمی   فیزیولوژی جانوری
21 فرقد طالب عبد الواحد کارشناسی ارشد دکتری  زیست شناسی سلولی مولکولی   فیزیولوژی جانوری
22 مصطفی حمید عزیز الجبوری کارشناسی ارشد دکتری  زیست شناسی گیاهی سیستماتیک گیاهی فیزیولوژی گیاهی
23 مصطفی قحطان هاشم کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی سلولی و تکوین جانوری علوم جانوری- بیوسیستماتیک
24 معتز عباس سعدون  کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی سلولی و تکوین جانوری فیزیولوژی جانوری
25 علی ناجی علی کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی بالینی بیوشیمی عمومی سلولی و تکوین جانوری
26   احمد حسن محمد محمد کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی فیزیولوژی جانوری سلولی و تکوین جانوری
27 احمدفاهم عباس العویدی کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی فیزیولوژی جانوری سلولی و تکوین جانوری
28            
29 الهام عبید حسین کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک فیزیولوژی گیاهی
30 حسین علس حسین کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی بیوشیمی
31 حیدر رعد عباس الربانع کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی فیزیولوژی جانوری سلولی و تکوین جانوری
32 خیرالله فرحان هدید کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک  
33            
34 عدنان عبد علی جهادی کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک  
35 علی محمدناصر الحسون کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک میکروبیولوژی زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک
36 غفران شاکر عبدالامیر کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک  
37 فراس محمد مجید کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی   علوم جانوری- بیوسیستماتیک-  
38 نبیل فاخر عبد المنعم کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک میکروبیولوژی
39 هبه حامد شعیب کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک سلولی و تکوین جانوری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک
40 رواء عبد زید ناصر کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک سلولی و تکوین جانوری زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک
41 زمن محمد حسین کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   -بیوشیمی  فیزیولوژی گیاهی
42 زینب عبد الامیر جاسم العطوی کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   -بیوشیمی  فیزیولوژی گیاهی
43 شیما خضیر عباس کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  سلولی و تکوین جانوری فیزیولوژی جانوری
44 اسامه عاجل منصور  کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژِی   
45 صالح جبر منشد الحجیمی کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژِی   
47 بشارعیسی عبدالهادی کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک بیوسیستماتیک جانوری  
48 حیدر ناجی خضیر کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   -بیوشیمی   
49 زهرا محمد مجید کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  سلولی و تکوین جانوری  
50 سارة محمد سلمان کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   -بیوشیمی  میکروبیولوژی
51 سجود حمید فهد الدبیسی کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  سلولی و تکوین جانوری فیزیولوژی
53 فاطمه  محمد ترکی  کارشناسی کارشناسی ارشد فیزیولوژی جانوری فیزیولوژی جانوری علوم جانوری- بیوسیستماتیک
54 ازهر صباح دریس کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژی سلولی و تکوین جانوری
55 حمزه علی صالح کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  سلولی و تکوین جانوری فیزیولوژی
56 حورا باسم محمد کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژِی  سلولی و تکوین جانوری
57 حیدر جمال سلمان کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   -بیوشیمی   
58 رافد مطشر ثامر کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژِی  سلولی و تکوین جانوری
59 روان عدنان حمید الشمخاوی کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک ژنتیک  
60 سلام حمید سعدون کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژی گیاهی بیوسیستماتیک جانوری
61 علاء طالب سالم کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   -بیوشیمی   
62 علی عبدالحسن حمید  کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -بیوشیمی   -بیوشیمی   
63 علی کریم ناصر الخفاجی کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژی سلولی و تکوین جانوری
64 کاظم مهدی صاحب  کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  فیزیولوژی سلولی و تکوین جانوری
65 لیث محمد جاسم حمودی کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی  بیوسیستماتیک جانوری فیزیولوژی جانوری
66 مالک کریم شنان کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی میکروبیولوژی  
67 احمد کفاح مهدی العکاب کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی فیزیولوژی میکروبیولوژی
68 اکرم جبار موا ت کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک  
69 حسن فاضل خضیر الجاسماوی کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک  
70 حیدرغسان وفیق برزکان کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی میکروبیولوژی  
71 زید احمد رشید الفیداوی کارشناسی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی - میکروبیولوژی میکروبیولوژی  
73 محمد امتحان محمد کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک زیست شناسی سلولی مولکولی -ژنتیک  
74 عماد شمخی جبر کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی بیوسیستماتیک جانوری علوم جانوری- بیوسیستماتیک حشره  
75 هبه حامد شهیب کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی زیست شناسی فیزیولوژی گیاهی سیستماتیک گیاهی
76 مرحب خالد ریحان کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی بیوشیمی به زبان انگلیسی بیوشیمی  
77 کرار علی شریف کارشناسی  کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی بیوشیمی به زبان انگلیسی بیوشیمی  
78            
79 هبه حامد شهیب کارشناسی کارشناسی ارشد  فیزیولوژی گیاهی فیزیولوژی گیاهی  
80            
82 کرار ال حسینی  کارشناسی کارشناسی ارشد  بیوشیمی بیوشیمی فیزیولوژی، بیوشیمی
83 علاء العبید کارشناسی  کارشناسی ارشد بیوشیمی بیوشیمی فیزیولوژی، بیوشیمی
84 علی البیدانی کارشناسی  کارشناسی ارشد میکروبیولوژی میکروبیولوژی فیزیولوژی، بیوشیمی
85 عقیل عبد العباس جمول کارشناسی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی میکروبیولوژی فیزیولوژی، بیوشیمی
86 حسین القرطوسی کارشناسی کارشناسی ارشد  میکروبیولوژی میکروبیولوژی فیزیولوژی، بیوشیمی
87 ندی کاظم کارشناسی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی میکروبیولوژی فیزیولوژی، بیوشیمی

 


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

محمد کاظم علی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

2

فرقان قحطان هاشم

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی

3

عمادجاسم کرم

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی(مجازی)

4

محمد عبد شراد

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی

5

احمد حسین عجام

دکتری مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی


 

 

در لیست زیر اسامی دانشجویانی که با هایلات مشخص شده اند کد رهگیری ندارند لطفا کد رهگیری را ارسال نمایید

لیست دانشجویان


ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

تحسین سهیل حسن

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی

2

حسین عبد نجم

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی آلی

3

نصیر عذاب لفته

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه

4

محمد مجید جیس

کارشناسی ارشد شیمی گرایش شیمی تجزیه

5

زین العابدین انس صبار

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم

6

فواد ناصر حسون

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک بیوسیستم