فراخوان حمایت از طرح های پژوهشی ستاد توسعه علوم وفناوری های شناختی