ضوابط مکان یابی و استقرار شرکتها و موسسات دانش بنیان