شیوه نامه فرصت مطالعاتی و ماموریت پژوهشی در شرکت سهامی برق منطقه ای کرمان