در خصوص طرح تولید و اشتغال پایدار (تاپ) ارتباط اساتید و دانشجویان با واحدهای صنعتی معدنی و تجاری