دانشجویان خارجی پذیرفته شده در سال 1400

لیست دانشجویان در تاریخ 1400/06/24

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و گرایش

1

حسین محمد عباس

کارشناسی ارشد حسابداری

2

زهرا نشمی نایف

کارشناسی ارشد حسابداری

3

ریام سعد حسین النصیری

کارشناسی ارشد حسابداری

4

نور ستار جبار البوسالم

کارشناسی ارشد حسابداری

5

حسین عباس علاوی السلیماوی

کارشناسی ارشد حسابداری

6

محمد باسم ناصر

کارشناسی ارشد حسابداری

7

کرار حسین حسن

کارشناسی ارشد حسابداری

8

محمد فاضل صکبان

کارشناسی ارشد حسابداری

9

زین العابدین شمخی جبر عبود

کارشناسی ارشد حسابداری

10

محمد طاغوت زباله

کارشناسی ارشد حسابداری

11

عمار عماد خلف حلبوش

کارشناسی ارشد حسابداری

12

ضیاء عبدالکریم قاسم

کارشناسی ارشد حسابداری

13

ولید خالدخضر

کارشناسی ارشد زمین شناسی-تکتونیک

14

احمد عواد خلف

کارشناسی ارشد زمین شناسی- چینه نگاری و فسیل شناسی

15

حازم ناظم عبد جندیل

کارشناسی ارشد زمین شناسی- سنگ شناسی رسوبی و رسوب شناسی

16

عدنان محمود احمد

کارشناسی ارشد اقتصاد

17

سمیر جواد نجم

کارشناسی ارشد اقتصاد

18

جاسم محمد

کارشناسی ارشد بانکداری اسلامی

19

حسین راهی

کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

20

عباس کاظم فلیح الکعبی

کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

21

مهند عبد جسام

دکتری اقتصاد(پژوهش محور)

22

سجاد باسل کنیش

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

23

سهی علی عبدالحسن

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

24

محمد حیدر هادی

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

25

مهند رافع سلیم

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

26

میسر محمد بشیرجاسم

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

27

خلیل ابراهیم صالح

کارشناسی ارشد نرم افزار

28

ظیغم جبار احمد

کارشناسی ارشد نرم افزار

29

عادل عبدالعظیم صبری

کارشناسی ارشد نرم افزار

30

علی قاسم مهدی خزرجی

کارشناسی ارشد نرم افزار

31

غفران وسام جاسم

کارشناسی ارشد نرم افزار

32

دعاء عامریونس السامرائی

کارشناسی ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

33

حسن حسین صالح

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

34

زهرا قحطان هاشم

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

35

انور جمعه نعیم علیوی

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

36

عمارحقی اسماعیل

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

37

بشار عبدالامیر رزاق

کارشناسی ارشد علوم سیاسی

38

علی عدنان حسونی

دکتری زراعت

39

زین العابدین خلف هاشم

دکتری زراعت

40

زهرا نوری حمید ناهی

کارشناسی ارشد اقتصاد کشاورزی

41

جواد کاظم عبد نافعی

کارشناسی ارشد باغبانی

42

حسین محسن حبیب

دکتری حشره شناسی

43

رفاء کاطع ناصر اللامی

کارشناسی ارشد باغبانی

44

علی اسماعیل مهیدی الدلفی

کارشناسی ارشد علوم دامی

45

ماجد حمیدی منادی عبوده

دکتری آبیاری

46

معتز محمد علی رزاق

دکتری ماشین آلات کشاورزی