نمایشگر یک مطلب

ردیف موضوع آیین نامه/شیوه نامه نوع/تاریخ آیین نامه فرم
1 اخلاق در پژوهش آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی وزارتی دریافت فایل  
دستورالعمل ماده 5 آیین نامه وزارتی دریافت فایل

 

ماده واحده وزارتی دریافت فایل  
دستور العمل نحوه بررسی و مصادیق تخلفات پژوهشی وزارتی دریافت فایل