کارمندان

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام ونام خانوادگی سمت شماره تماس داخلی پست الکترونیکی
مینا کاردر مسئول دفتر 3011 research@uk.ac.ir
مجتبی تاج الدینی کارشناس امور مالی گرنت 3074 research@uk.ac.ir
مژده ابراهیمی کارشناس طرح های برون دانشگاهی ، درون دانشگاهی و استانی 3013 research@uk.ac.ir
بهجت تورانی کارشناس نشریات/ سمات همایش های ملی/ کارشناس برگزاری هفته پژوهش 3014 research@uk.ac.ir
مهدی سعید کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی ، فرصت مطالعاتی ،سمینارهای خارج از کشور ، مسئول سایت معاونت پژوهشی ،مسئول ارسال پیامکهای حوزه معاونت پژوهشی، کارشناس گرنت 3012 office.int.rel@uk.ac.ir
ندا مهرآیین کارشناس پژوهشی 3072 research@uk.ac.ir