کارمندان

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
نام و نام خانوادگی سمت شماره تلفن داخلی ایمیل
مریم قائم پناه مسئول دفتر 3011 research@uk.ac.ir
مجتبی تاج الدینی کارشناس امور مالی معاونت پژوهشی 3074 research@uk.ac.ir
مژده ابراهیمی کارشناس طرح های برون دانشگاهی ، درون دانشگاهی و استانی 3013 research@uk.ac.ir
بهجت تورانی کارشناس نشریات/ سمات همایش های ملی/ کارشناس برگزاری هفته پژوهش 3014 research@uk.ac.ir
مهدی سعید کارشناس گروه همکاری های علمی و بین المللی ، فرصت مطالعاتی ،سمینارهای خارج از کشور ، مسئول سایت معاونت پژوهشی ،مسئول ارسال پیامکهای حوزه معاونت پژوهشی، کارشناس گرنت 3012 office.int.rel@uk.ac.ir
نجمه هنری کارشناس پژوهشی 3072 research@uk.ac.ir