معرفی معاونت

حوزه ی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان، وظیفه ی سیاستگذاری پژوهشی، مدیریت گرانت، ارتباط با جامعه و همکاری های علمی و بین المللی را بر عهده دارد.
این حوزه در چارت سازمانی دانشگاه از مدیریت امور پژوهشی، مدیریت ارتباط با صنعت و کارآفرینی، مدیریت همکاری های علمی و روابط بین المللی، آزمایشگاه پژوهشی و تحقیقات کاربردی (مرکزی) و کتابخانه مرکزی تشکیل شده است.