نام و نام خانوادگی : دکتر علیرضا سعیدی

رتبه علمی : استاد

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

مدت تصدی : از اسفند ماه 1401 تا کنون

تلفن : 31323011 -034

پست الکترونیکی :   research_VC@uk.ac.ir ، saidi@uk.ac.ir

 


 

نام و نام خانوادگی : دکتر حجت الله رنجبر

رتبه علمی :

آخرین مدرک تحصیلی : دکترا

مدت تصدی : از بهمن ماه 1400 تا اسفند ماه 1401

تلفن : 31323011 -034

پست الکترونیکی :   research_VC@uk.ac.ir ، h.ranjbar@uk.ac.ir

نام و نام خانوادگی:حسین نظام آبادی پور

 رتبه علمی :استاد

 آخرین مدرک تحصیلی :دکترا

 مدت تصدی :از سال 1396 تا بهمن 1400

 تلفن :31323011

 پست الکترونیکی :nezam@uk.ac.ir

 نام و نام خانوادگی:مریم احتشام زاده

 رتبه علمی :استاد

 آخرین مدرک تحصیلی :دکتری

 مدت تصدی :از سال 1393 تا 1396

 پست الکترونیکی :ehtesham@uk.ac.ir