شورای پژوهشی

به منظور تهیه و تدوین برنامه های پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه و کمک به امور اجرائی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیت های پژوهشی، شورای پژوهشی دانشگاه تشکیل می شود.

وظایف

الف) همکاری با معاون پژوهشی برای ایجاد زمینه اجرای مصوبات و تصمیمات هیأت رئیسه.

ب) ارائه پیشنهاد در زمینه های مختلف پژوهشی به شورای دانشگاه از جمله:

-      بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در دانشگاه.

-      هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در دانشگاه.

- مشارکت با بخش خصوصی در اجرای طرح های پژوهشی و تعیین نحوه ی همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج
     دانشگاه.

-      بررسی نحوه ی ارائه ی خدمات پژوهشی به سازمان های مختلف برای برآوردن نیازهای کشور، منطقه و استان و         
         چگونگی همکاری دانشگاه و مراکز صنعتی.

ج) تهیه و تدوین و پیشنهاد طرح های تربیت محقق.

د) بررسی و تدوین و پیشنهاد برنامه های پژوهشی به منظور شناخت هرچه بیشتر جهان دانش.

ه) پیشنهاد چگونگی استفاده از نتایج تحقیقات برای ارتقاء کیفیت آموزش.

و) تهیه و تدوین آیین نامه های مختلف پژوهشی برای پیشنهاد به مراجع ذیربط.

ز) بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای دانشگاه یا معاون پژوهشی به شورا ارجاع می دهد.

ح) تصویب طرح های پژوهشی دانشگاه.

ط) ترغیب و تشویق اعضای هیأت علمی به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و ایجاد امکانات و تسهیلات لازم برای
      تسریع در چاپ و نشر آثار علمی.

ی) پیشنهاد آیین نامه نحوه ی تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط به شورای دانشگاه.

ک) ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت فارغ التحصیلان دانشگاه برای کار در جامعه، از طریق اجرای طرح های  
        تحقیقاتی ویژه.

ل) تعیین و خط مشی کلی کاربرد نتایج تحقیقات برای پیشبرد جنبه های علمی و فنی کشور.

م) برنامه ریزی فرصت های مطالعاتی اعضای هیأت علمی.

ن) پیشنهاد اهداف و خط مشی پژوهشی دانشگاه.

اعضا

- معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه.

- معاون تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

- معاونان پژوهشی یا نمایندگان دانشکده ها و پژوهشکده ها.

- یک محقق از هر یک از واحدهای تحقیقاتی وابسته به دانشگاه با معرفی رئیس دانشگاه (در صورتی که واحد مستقل باشد) یا
  معرفی رئیس دانشکده و آموزشکده (در صورتی که واحد جزو دانشکده و آموزشکده باشد(.

- دو تن از چهارتن اعضای هیأت علمی صاحب فعالیت های پژوهشی ارزنده به پیشنهاد معاون پژوهشی و تصویب شورای دانشگاه.