شرح وظایف


حوزه ی معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید باهنر کرمان از مدیریت امور پژوهشی، مدیریت فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی و گروه همکاری های علمی و بین المللی تشکیل شده است. وظایف این حوزه طبق آیین نامه مدیریت دانشگاه ها عبارتست از:
- بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی.

- مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و ارزیابی عملکرد پژوهشی سالانه دانشگاه.

- تماس با مؤسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و مبادله خدمات علمی.

- اداره امور واحدهای پژوهشی تابع و وابسته به دانشگاه.

- همکاری در ارائه خدمات علمی، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی.

- اجرای کلیه قراردادهای تحقیقاتی و خدماتی علمی بین دانشگاه و سایر مؤسسات.

- همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی برای مؤسسات غیر دانشگاهی.

- نظارت بر تمامی امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی.

- برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیأت علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

- تهیه برنامه پژوهشی دانشگاه و ارائه اهداف و تعیین الویت های پژوهشی در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت جهت طرح در شورای پژوهشی دانشگاه.

- بررسی و ارزیابی فعالیت های دانشگاه در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور در بخش آموزش عالی جهت طرح در هیات رئیسه.