مدیریت


مدیریت فعلی 

 نام و نام خانوادگی:حسین نظام آبادی پور

 رتبه علمی :استاد

 آخرین مدرک تحصیلی :دکترا

 مدت تصدی :از سال 1396 تاکنون

 تلفن :31323011

 پست الکترونیکی :nezam@uk.ac.ir

 

 


مدیریت قبلی 
 

 نام و نام خانوادگی:مریم احتشام زاده

 رتبه علمی :استاد

 آخرین مدرک تحصیلی :دکتری

 مدت تصدی :از سال 1393 تا 1396

 پست الکترونیکی :ehtesham@uk.ac.ir

 

گزارش عملکرد سه ساله معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه