تماس با معاونت پژوهشی و فناوری

برای تماس با از خارج شهر کرمان ابتدا پیش شماره 034 را شماره گیری کنید
ردیف بخش /واحد تلفن تلفاکس پست الکترونیکی
1 معاونت پژوهشی و فناوری 33257168 33257165 research@uk.ac.ir ، research_vc@uk.ac.ir
2 مدیریت امور پژوهشی researchoffice@uk.ac.ir
3 گروه همکاری های علمی و بین المللی 33257631 international.relations@uk.ac.ir
4 کارشناس طرح های پژوهشی درون دانشگاهی و روابط بین المللی 31323012
5 کارشناس طرح های پژوهشی برون دانشگاهی 31323013
6 کارشناس امور نشریات 31323014